www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Úvod do EMC
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Úvod do EMC
Elektromagnetická kompatibilita je schopnosť elektrických systémov fungovať v spoločnom elektromagnetickom prostredí bez vzájomného nežiaduceho ovplyvňovania sa ich normálnych funkcií.

Elektromagneticky kompatibilným je taký systém, ktorý nevytvára rušivé elektromagnetické vplyvy neprimeranej intenzity a má primeranú odolnosť voči takým vplyvom, ktoré sa bežne vyskytujú v reálnych technických podmienkach.

Nedostatočná elektromagnetická kompatibilita elektrických systémov môže viesť k ich neočakávanému správaniu sa, čo môže mať za následok veľké hospodárske škody, dokonca aj ohrozenie bezpečnosti obsluhujúceho personálu.

Aj preto je elektromagnetická kompatibilita elektrických systémov po bezpečnosti druhým najvážnejším faktorom a požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu sú v rámci EÚ právne zakotvené Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC. V súčasnosti je v platnosti už aj nová smernica 2004/108/EC, ktorá ruší predchádzajúcu smernicu dňom 20. júla 2007. V legislatíve každej členskej krajiny EÚ sú prijaté zákony, ktoré predpisujú požiadavky na EMC. V súvislosti s aproximáciou práva SR sú podobné legislatívne požiadavky zakotvené v zákone 264/1999 Z.z. (následne novelizované zákonmi 436/2001 Z.z. a 254/2003 Z.z.) a doplnené Nariadením vlády č. 245/2004 (toto Nariadenie sa s účinnosťou od 20. júla 2007 nahrádza Nariadením vlády č. 194/2005 Z.z.).
Vítajte na stránke EMC Laboratória