www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
O laboratóriu EMC
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
O laboratoriu EMC
Laboratórium EMC vzniklo v roku 1992 na Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (teraz FEI STU) v Bratislave ako reakcia na zvyšujúcu sa dôležitosť elektromagnetickej kompatibility vo vyspelom svete. V tomto čase sa začínalo prakticky od základov čo sa týka najmä vybavenia laboratória, ale aj znalostí vtedajších pracovníkov. Postupom času však z neho vznikalo vďaka množstvu grantov, spolupráce s praxou ako aj zahraničnými inštitúciami a zorientovaniu sa v problematike EMC špičkové vedecké laboratórium. Laboratórium so svojím vybavením a vedeckou kapacitou súčasných pracovníkov bolo zaradené medzi high-tech laboratóriá Slovenskej technickej univerzity. V súčasnosti spadá pod novovytvorený Ústav elektrotechniky FEI STU.

Laboratórium EMC je od roku 1999 súčasťou Skúšobne FEI STU akreditovanej Slovenskou normalizačnou a akreditačnou službou pod číslom S066 a teda je oprávnené vykonávať merania EMC elektrických zariadení a o týchto meraniach vyhotoviť merací protokol.

Laboratórium sa podieľa, resp. spolupodieľa na riešení grantov VEGA, aplikovaného výskumu, štátneho programu výskumu a vývoja, medzinárodného projektu v rámci piateho rámcového programu EÚ, tvorbe noriem, predpisov, metód skúšania a ich overovaní a iných legislatívnych opatrení so zameraním na problematiku EMC. Taktiež spolupracuje s inštitúciami podobného zamerania doma i v zahraničí, čím si upevňuje svoje povedomie v mysliach verejnosti.
Vítajte na stránke EMC Laboratória