www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Služby :: Školenia
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Školenia
Laboratórium EMC na čele s jej vedúcim doc. Kováčom je garantom predmetu Elektromagnetická kompatibilita určeného pre študijné programy Meracia a informačná technika, Robotika a Telekomunikácie inžinierskeho štúdia na FEI STU.

Podstatná časť problematiky predmetu venuje elektromagnetickej kompatibilite elektronických zariadení a systémov. V rámci predmetu sa študenti oboznamujú s problémami, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzke takýchto zariadení a možnostiach, ako tieto problémy úspešne odstrániť, pričom obsah predmetu sa prispôsobuje aktuálnym problémom v tejto oblasti.

V rámci prednášok sa študenti postupne oboznamujú so základnými pojmami v EMC, vlastnosťami elektronických systémov z hľadiska EMC, vyžarovaným a vedeným rušením, citlivosťou elektronických systémov, mechanizmami a potláčaním nežiaducich väzieb, predikciou vlastností elektronických systémov, konštrukčnými zásadami, testovaním elektronických systémov a legislatívou v oblasti EMC. Témy cvičení sú postavené tak, aby vhodným spôsobom dopĺňali látku preberanú na prednáškach. Sú zamerané na vysvetlenie a pochopenie niektorých problémov v EMC a ich odstránenie.

Predmet voľne nadväzuje na predmety elektrotechnického a elektronického smeru, obtiažnosť predmetu závisí najmä na predchádzajúcich poznatkoch študentov. Tento predmet sa odporúča najmä budúcim návrhárom a konštruktérom elektronických a mikropočítačových obvodov a zapojení.

Okrem predmetu Laboratórium pravidelne ponúka aj doškoľovanie pracovníkov z oblasti elektroniky v dvoch typoch kurzov :

- Elektromagnetická kompatibilita pre konštruktérov elektronických zariadení
    Cieľom kurzu je vysvetliť princípy a metódy potláčania nežiaduceho elektromagnetického ovplyvňovania, zásady konštrukcie elektronických zariadení, ktoré je potrebné dodržať, aby boli splnené požiadavky kladené európskymi a novozavádzanými STN normami na úrovne emisií rušenia a odolnosť voči rušeniu. Kurz je určený pre konštruktérov a projektantov elektronických zariadení.
- Požiadavky STN EN na elektrické zariadenia z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
    Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad o požiadavkách európskych ako aj národných noriem na elektromagnetickú kompatibilitu elektrických a elektronických zariadení v zmysle pravidiel a zásad novej Smernice Rady EÚ pre elektromagnetickú kompatibilitu 2004/108/EC, ktoré je v platnosti od začiatku roku 2005 vo všetkých krajinách EÚ a ruší predchádzajúcu smernicu 89/336/EEC ku dňu 20.7.2007 a v súlade s aproximáciou práva SR boli transformované aj do legislatívy SR vo forme Zákona o technických požiadavkách na výrobky (264/1999 Z.z. a jej noviel 436/2001 Z.z. a 254/2003 Z.z.) a príslušného Nariadenia vlády SR o EMC (č. 245/2004).

Okrem toho je možné si dohodnúť aj iné školenia týkajúce sa problematiky EMC v rámci možností Laboratória.
Vítajte na stránke EMC Laboratória